fbpx

Εθνική Τράπεζα: Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €578 εκατ., με τα οργανικά κέρδη στα €95 εκατ. (+42% σε ετήσια βάση)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €578 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 42% σε ετήσια βάση

oΤα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, σε €294 εκατ., αντανακλώντας το όφελος από τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) και την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας. Το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης αντιστάθμισε τη μείωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΑ), λόγω της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ

o Παρά τη διατήρηση του γενικού απαγορευτικού κατά το Α’ τρίμηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά1% σε ετήσια βάση στα €67 εκατ.

o Η σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (-9% σε ετήσια βάση) αντανακλά την εντυπωσιακή αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού (-17% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδεςσε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στο 52,1%κατά το Α’ τρίμηνο 2021

oΤα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €491 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή και την πώληση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ)

o Προβλέψεις απομείωσης ύψους €77 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, ήτοι 114μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, σε επίπεδα σύμφωνα με το στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα για το 2021

oΤα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση, σε €95 εκατ., θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου της ΕΤΕ για οργανικά κέρδη ύψους €490 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου το 2022

Η μείωση των ΜΕΑ στην Ελλάδα συνεχίστηκε, με το υπόλοιπο ΜΕΑ να αγγίζει τα €4 δισ. (ήτοι €1,5 δισ. μετά από προβλέψεις)

o Η οργανική μείωση ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Α’ τρίμηνο 2021, συντελώντας στη μείωση ΜΕΑ σε €4,1δισ., εκ των οποίων τα ρυθμισμένα ΜΕΑ που παρουσιάζουν καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών ανέρχονται σε €1,5 δισ. (37%του συνόλου)

o Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 13,3%1(μείωση κατά 50μ.β. σε τριμηνιαία βάση)και σε 13,1%1σε επίπεδο Ομίλου

o Στην Ελλάδα, οδείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε κατά 200μ.β. περίπου σε σύγκριση με  το προηγούμενο τρίμηνο, σε 64,8%

o Η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών παραμένει ενθαρρυντική, καθώς <7% των εν λόγω πελατών παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών), ενώ τα δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (άνω των 90 ημερών)είναι αμελητέα(<2%)

o Η Τράπεζα συνεχίζει να προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες μετά τη λήξη των προγραμμάτων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, με τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε στοχευμένα προγράμματα διευκόλυνσης οφειλών της ΕΤΕ να ανέρχονται σε μόλις €0,3 δισ.

Δείκτης CET1 στο 16,1%2,με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,1%2

oΟ δείκτης CET1 ανήλθεσε 16,1%2, ενσωματώνοντας την επίπτωση για το 2021του ΔΠΧΑ 9 το Α’ τρίμηνο 2021. Με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9(fullyloaded), ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 14,0%2

oΟ Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17,1%2και υπερβαίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις3για το 2021 κατά τουλάχιστον 600μ.β.

oΗ ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας κατά περίπου 170μ.β. σε 18,8%

oH Τράπεζα έχει ήδη εκπληρώσει τον ενδιάμεσο δεσμευτικό στόχο (01.1.2022) τη ςυποχρέωσης διεύρυνσης των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required EligibleLiabilities –MREL)μέσω της έκδοσης του πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης

Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,14δισ. το Α’ τρίμηνο 2021

oΤα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €1,1 δισ. σε ετήσια βάση, σε €24,0 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021, αντανακλώντας τη δυναμική στις εκταμιεύσεις δανείων Εταιρικής Τραπεζικής, καθώς και την ανάκαμψη των δανείων Λιανικής Τραπεζικής

o Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα (TLTRO III) αυξήθηκε κατά €1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, σε €11,6 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021, ενισχύοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο

o Οι εγχώριες καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €46,6δισ. το Α’ τρίμηνο 2021, αυξημένες κατά 6% σε ετήσια βάση.Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio -LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio –NSFR) ύψους 250% και 123%, αντίστοιχα, υπερβαίνουνκατά πολύ τα ελάχιστα εποπτικά όρια

Ενεργή στήριξη των πελατών μας εν όψει της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

oΤα υπόλοιπα δανείων μέσω κρατικών προγραμμάτων χρηματοδότησης ανήλθαν σε €1,7 δισ. τον Μάιο του 2021, ενώ δάνεια ύψους €0,2 δισ. έχουν εκταμιευθεί μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΤΕ

o Αναφορικά με τα κρατικά προγράμματα επιδότησης δόσης δανείου, οι δικαιούχοι της Εθνικής Τράπεζας που είναι κάτοχοι στεγαστικών δανείων αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου €1,4 δισ., εκ των οποίων το 40% περίπου είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών. Τα επιλέξιμα υπόλοιπα δανείων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέρχονται σε περίπου €1,2 δισ., εκ των οποίων επίσης το 40% περίπου είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών

Η ΕΤΕ μετασχηματίζεται προς την κατεύθυνση ενός πιο αποδοτικού και βιώσιμου λειτουργικού μοντέλου

oΤο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο συμπληρώνει το τρίτο έτος του, συντελεί αποφασιστικά στην επιτυχή μετάβαση της ΕΤΕ προς ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο

o Ο αριθμός των τραπεζικών συναλλαγών υπερβαίνει τα επίπεδα προ κορωνοϊού κατά περίπου 8%, με τις συναλλαγές e-banking να αυξάνονται κατά 30% και πλέον, αντικαθιστώντας τις συναλλαγές στα καταστήματα, οι οποίες έχουν σταδιακά μειωθεί κατά >50% σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την εκδήλωση της πανδημίας

o Η ΕΤΕ συνεχίζει να ενισχύει την αξιολόγηση και τις πρακτικές της σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), αναλαμβάνοντας έναντι της ΕΚΤ τη δέσμευση να υλοποιήσει ένα σχέδιο δράσης για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα αναθεωρεί την εταιρική της διακυβέρνηση με σκοπό να αποτυπώνονται οι ευθύνες και η εποπτεία στον τομέα ESG