Όσον αφορά στο μέρισμα για τη χρήση του έτους 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει και θα προτείνει προ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.