fbpx

ΕΛΤΑ: Εκτοξεύτηκαν τα αρνητικά ίδια κεφάλαια το 2022

Σταθεροποίηση εσόδων, ζημιές -αν και μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση- και εκτόξευση αρνητικών ιδίων κεφαλαίων είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΕΛΤΑ για την περσινή οικονομική χρήση. Δύο περίπου εβδομάδες μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας για την ανάρτηση των ισολογισμών του 2022, η θυγατρική του Υπερταμείου προχώρησε στη δημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων.

Ανησυχητική είναι η σημείωση του ορκωτού ελεγκτή ο οποίος κάνει λόγο για ουσιώδη αβεβαιότητα, η οποία θα μπορούσε να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των ΕΛΤΑ:

– Ο κύκλος εργασιών το 2022 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 299,10 εκατ. ευρώ, έναντι 299,51 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,1%. Ο Κύκλος Εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 247,29 εκατ. ευρώ έναντι 244,36 εκατ. το 2021, αυξημένος κατά 1,2%. Οπως σημειώνεται, η αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αποτελεί  συνδυαστικό αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων της επιχείρησης από τη δραστηριότητα της Ηλεκτρικής Ενέργειας και από την πώληση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται τα έσοδα από τη διακυβέρνηση.

– Το ενοποιημένο μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε κέρδη 36,361 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,07 εκατ. ευρώ 2021. Τo Μικτό Αποτέλεσμα της μητρικής διαμορφώθηκε σε κέρδη 28,42 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 510 χιλ. το 2021. Το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 12,2% το 2022 έναντι 2,7% την προηγούμενη χρονιά. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε σε 11,5% το 2022 έναντι -0,2% την προηγούμενη χρονιά.

– Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 475 χιλ. έναντι ζημιών 114,95 εκατ. ευρώ το 2021. Επιπλέον, για τη μητρική Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,35 εκατ. ευρώ, από ζημίες 115,03 εκατ. ευρώ το 2021.

– Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους  19,716 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 134,75 εκατ. ευρώ το 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους 16,65 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 132,6 εκατ. ευρώ το 2021. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων στο 2022 αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου  κέρδους, καθώς και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα του 2021 επιβαρύνθηκαν από τις δαπάνες για την εθελουσία έξοδο του προσωπικού στο συγκεκριμένο έτος.

– Τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 27,92 εκατ. έναντι ζημιών 131,54 εκατ. το 2021. Τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους 24,89 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών  129,22 εκατ. ευρώ το 2021.

Σε ό,τι αφορά τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου χρήζει προσοχής το γεγονός ότι  είναι αρνητικά και εκτοξεύτηκαν στα 102,28 εκατ. ευρώ. Οπως σημειώνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις, το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλό εφάπαξ κόστος υλοποίησης του προγράμματος της Εθελούσιας Εξόδου του προσωπικού, ύψους 112,23 εκατ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021. Παράλληλα, σημειώνεται πως η δραστική μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατέστη υποχρεωτική λόγω της θεσμικής αλλαγής του χρόνου εξυπηρέτησης της Καθολικής Υπηρεσίας από 1 σε 3 ημέρες. Η εφάπαξ ανάληψη του κόστους κατά το 2021 είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρίας και κατ’ επέκταση στις Ζημιές εις Νέον και τα ίδια Κεφάλαια της. “Η εταιρία ανταποκρινόμενη, προέβη στο σχεδιασμό συνολικού πλάνου μετασχηματισμού, που υλοποιείται ήδη από τον Ιούλιο του 2021” σημειώνεται χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης συνολικά του Επιχειρηματικού της μοντέλου, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023. Το πλάνο αναδιάρθρωσης και το βελτιωμένο επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετείται, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επιστροφή της Εταιρείας σε θετικά Ίδια Κεφάλαια και στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς της.

Πηγές της εταιρείας σχολιάζοντας τα αποτελέσματα επισημαίνουν το γεγονός ότι για τα ΕΛΤΑ, το 2022 ήταν μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την κυβερνοεπίθεση, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα  την αύξηση δαπανών για την επαναφορά των υπηρεσιών και την ενίσχυση της προστασίας του Οργανισμού (Cybersecurity), δαπάνες οι οποίες ξεπέρασαν τα 3,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας ένα μη αναμενόμενο βάρος για τα οικονομικά του.

Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι, παράλληλα, η κυβερνοεπίθεση, είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση εφαρμογής του σχεδίου μετασχηματισμού, περιορισμό των εσόδων για ένα διάστημα κατά το οποίο κρίσιμες υπηρεσίες αναγκαστικά υπολειτούργησαν -γεγονός που επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα κατά 1,16 εκατ. ευρώ αλλά και την καθυστέρηση τιμολόγησης των παροχών πελατών της ΕΛΤΑ Ενέργειας.  Αυτά τα γεγονότα διαμόρφωσαν ένα αρνητικό επιχειρησιακό περιβάλλον για το 2022, το οποίο συνεχίζει να επηρεάζει τα ΕΛΤΑ με επιπτώσεις και στα οικονομικά αποτελέσματα επόμενων ετών.

Τέλος, τονίζουν ότι μετά από σχετική μελέτη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ΕΛΤΑ Ενέργεια, το 2022 διέκοψαν αυτή τη ζημιογόνα δραστηριότητα. Σχετικά εγγράφηκαν στις οικονομικές καταστάσεις επισφαλείς απαιτήσεις € 5,2 εκατ. εναντι των οφειλών και ενδεχόμενων επισφαλειών λαμβάνονται μέτρα για αποκατάσταση.

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας

Για ουσιώδη αβεβαιότητα, η οποία θα μπορούσε να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους κάνει λόγο η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται “ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν ζημιές μετά φόρων ποσού 27,92 εκατ. ευρώ και 24,89 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό κατά 102,28 εκατ. και 74,59 εκατ. αντίστοιχα. Επίσης, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Τα παραπάνω γεγονότα και συνθήκες, τα οποία αναφέρονται στη Σημείωση 2.7 των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ενδεχομένως να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία θα μπορούσε να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας στην ίδια σημείωση, παραθέτει τα μέτρα που έχει υιοθετήσει και υλοποιεί, με σκοπό την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.”