ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε.

Διεύθυνση: Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210 6263000
Fax: 210 6263200

www.seat.gr