fbpx

ALPHA BANK: ∆έσμη δράσεων, πολιτικών και δεσμεύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον

Στο επίκεντρο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας θέτει η Alpha Bank τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, αναπτύσσοντας μία σειρά από δράσεις, πρωτοβουλίες και πολιτικές που της επιτρέπουν να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, να στηρίξει την πράσινη μετάβαση και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία γύρω από το περιβάλλον.

Το επιχειρηματικό πρότυπο της Τράπεζας προβλέπει στην πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Environment, Society, Governance) σε όλους τις τομείς των δραστηριοτήτων της και την ανάληψη ηγετικού ρόλου στις χρηματοδοτήσεις για πράσινη μετάβαση και στις επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση, διαχείριση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της.
 • Εφαρμόζει και εκπαιδεύει τους Εργαζομένους της στην αρχή “μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση”
 • Φροντίζει για την ορθολογική κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της με τη χρήση εξοπλισμού ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++
 • Ανακυκλώνει χαρτί, αλουμίνιο, μπαταρίες, λαμπτήρες φωτισμού, πεπαλαιωμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Μάλιστα, την τελευταία τετραετία:

 • έχει μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 17,07%
 • έχει μειώσει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας κατά 21,89%
 • εξοικονόμησε 243 τόνους χαρτιού από την αποστολή e-statements, αντί ταχυδρομικής αποστολής τους

Στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού της αποτυπώματος, η Alpha Bank δρομολογεί βραχυ-πρόθεσμους στόχους:

 • Ανάπτυξη Συστήματος ∆ιαχείρισης για την αναφορά αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO14064.
 • Μείωση κατά 1,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης ποσότητας χαρτιού.
 • Σύνταξη και δημοσιοποίηση Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης σύμφωνα με το Σύστημα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ (Eco-Manage-ment and Audit Scheme (EMAS)) και πιστοποίηση από εξωτερικό φορέα
 • Ενίσχυση της χρήσης οχημάτων υβριδικής τεχνολογίας και κατασκευή τριών επιπλέον σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτωνσε κεντρικά κτίρια της Τράπεζας.
 • ∆ιατήρηση υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης των toner και μείωση της χρήσης τους.

Επιπλέον, η Τράπεζα αναλαμβάνει και μία σειρά από πρόσθετες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εδραίωση μίας εταιρικής κουλτούρας βιωσιμότητας και στην ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων, των Πελατών της και της Κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως, μεταξύ άλλων, η πραγματοποίηση σεμιναρίων e-learning για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του Προσωπικού, καθώς και η συμμετοχή στη διεθνή πρωτοβουλία η Ώρα της Γης και σε προγράμματα αναδάσωσης.

Επιπλεόν, συμβάλλοντας στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη, η Alpha Bank έχει προσυπογράψει τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Pro-gramme Finance Initiative). Μάλιστα, με στόχο τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Αρχών, η Alpha Bank προχώρησε το 2020 στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιό της και υπέβαλε για πρώτη φορά τη σχετική έκθεση αυτοαξιολόγησης στη διεθνή πρωτοβουλία UNEP FI.

Με στόχο την αναγέννηση καιτην εξωστρέφειατης ελληνικής επιχειρηματικότητας,η Alpha Bank χρηματοδοτεί εμβληματικά έργα, προσελκύοντας και κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαιακαι λειτουργώνταςως αρωγός και σύμβουλος για επενδύσεις που αφορούν όχι μόνο εταιρείες που μπορούν να ωφεληθούναπό την πράσινη μετάβαση, αλλά και αυτές των οποίωνοι δραστηριότητες αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμη πράσινες, διαθέτουν ωστόσοτα μέσα και το όραμα να μετατραπούνπου είναι φιλικοίπρος το περιβάλλον. Πρωταγωνιστική είναι η συμμετοχήτης σε projects αειφορίας, όπως:

 • τα Περιφερειακά Αεροδρόμια
 • η Εγνατία Οδός
 • οι Σ∆ΙΤ Σχολικών Κτιρίων
 • το Ταμείο Ανάπτυξης
 • το έργο του Πύργου Πειραιά
 • το έργο ∆ιπλής Ανάπλασης που θα λειτουργήσει ως καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης και ως πόλος έλξης αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.

Επίσης, την τελευταία πενταετία, η Alpha Bank έχει χρηματοδοτήσει σειρά επενδύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Μεγάλων Υποδομών και Συμπράξεων ∆ημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, συνολικού ύψους περίπουΕυρώ 1 δισ., επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της στους τομείς αυτούς, ενώ το 2020 πρόσφερε πιστοδοτήσεις σε νέες επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, και συμμετείχε στη διοργάνωση και νέων χρηματοδοτήσεων.

Τέλος, μέσα από τη σειρά Alpha Πράσινες Λύσεις, η Τράπεζα χρηματοδοτεί τους Ιδιώτες Πελάτες της για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ποδηλάτου, τους βοηθάει να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια με το στεγαστικό πρόγραμμα “Ενεργειακό Σπίτι”, ενώ παρέχει με προνομιακούς όρους και το “Alpha Πράσινες Λύσεις – Καταναλωτικό ∆άνειο” για οικολογική αναβάθμιση των σπιτιών.